Ενστάσεις

Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται γραπτός, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα έντυπα και προσκομίζοντας δικαιολογητικά, στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου, μέσα σε δεκατέσσερις (14) μέρες από την ημερομηνία παραλαβής του λογαριασμού.

Έντυπα