Γνωστοποίηση Ζήτησης Προσφορών Αρ. Προσφοράς Αυγ. 02/2017

Πέμπτη, 05 Οκτωβρίου 2017, 15:56

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΥΓ. 02/2017

       

1.0.0.    Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου ζητά προφορές για την συντήρηση του Κοινοτικού γηπέδου.

2.0.0.    Οι προσφορές πρέπει να απευθύνονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, 2017 και ώρα 9:00π.μ., μέσα σε κλειστούς φακέλους, στους οποίους να αναγράφεται η φράση «Προσφορά για την συντήρηση του Κοινοτικού γηπέδου του Κοινοτικού Συμβουλίου Αυγόρου».  Οι προσφορές που θα είναι εκπρόθεσμες δεν θα ληφθούν υπόψη.

3.0.0.    Η χρονική περίοδος του συμβολαίου θα είναι για ένα (1) χρόνο, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα (1) χρόνο, νοουμένου ότι θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Εργολάβου.

4.0.0.    Ο προσφοροδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί η προσφορά μεταξύ άλλων θα:

4.1.0.  Φροντίζει για τον γενικό καθαρισμό του Κοινοτικού Γηπέδου (κτίρια, εσωτερικά, εξωτερικά και γύρω από την περίφραξη, καθώς και τον χώρο στάθμευσης).

4.2.0.    Έχει γενικά την φροντίδα του χορτοτάπητα, τόσο του Κυρίως Γηπέδου, όσο και του Βοηθητικού Γηπέδου.

4.3.0.    Προετοιμάζει τον αγωνιστικό χώρο για την διεξαγωγή των προπονήσεων και αγώνων, τόσο του Κυρίως Γηπέδου, όσο και του Βοηθητικού Γηπέδου.

5.0.0.    Όροι Συμβολαίου, Γενικές Οδηγίες και Έντυπα υποβολής προσφορών μπορούν να λαμβάνονται από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αυγόρου (τηλέφωνο 23922680), που βρίσκονται στην Λεωφόρο Καρύων αρ. 77, κατά τις εργάσιμες ώρες, δωρεάν.

6.0.0.    Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των Όρων Συμβολαίων και Έντυπων υποβολής προσφορών θα είναι η 16η  Οκτωβρίου, 2017.

7.0.0.    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Πολιτικό Μηχανικό του Κοινοτικού Συμβουλίου κα Τόνια Ράλλη, στο τηλέφωνο 23922680.

8.0.0.    Καμιά προσφορά θα γίνεται δεκτή από άτομο που δεν έχει προμηθευτεί εντύπα από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου.

9.0.0.    Το Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί την χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά. 

10.0.0. Το Συμβούλιο διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην δεχτεί καμία προσφορά ή και να δεχτεί περισσότερες από μία προσφορές.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017